EN
info@licom.be +32 (0)50 45 78 00

Algemene voorwaarden

 1. Op al onze verkopen, werken, leveringen en diensten zijn onze voorwaarden van toepassing; aankoop- of bestelvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Recupel, Bebat & Auvibel bijdrage is van toepassing op alle apparaten.

 3. De leverings– en uitvoeringstermijn worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging geeft derhalve recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 4. In geval van annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.

 5. De klant dient facturen van Licom onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de klant onweerlegbaar geacht een factuur van Licom aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.Onze facturen zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen.Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling.Tevens is er dan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 125) als schadebeding ter dekking van o.a. onze administratiekosten ingevolge aanmaning, opvolging van het dossier, inwinnen advies…

 6. Alle innings– en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant.
  Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

 7. Klachten betreffende de levering moeten op onze maatschappelijke zetel toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Klachten betreffende uitvoering of gebreken moeten ons voorts bereiken binnen de 8 dagen nadat ze normalerwijze of door de klant konden worden vastgesteld. Bij gebrek aan klachten binnen voormelde termijnen, worden de goederen en/of diensten geacht te zijn aanvaard. Aanvaarding dekt alle zichtbare en verborgen gebreken.

 8. Garantie op de geleverde goederen wordt verleend conform de fabrieks- en garantievoorwaarden van de leverancier van Licom (zoals verder weergegeven), zonder enige verdere aansprakelijkheid in hoofde van Licom en zonder dat de klant verder verhaal heeft. In geen geval is Licom aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, van welke aard ook.

 9. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde/geleverde gedeelte. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van de factuur en van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

 10. Zolang de geleverde goederen niet integraal werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Dit belet niet dat alle risico onmiddellijk (zodra mogelijk) op de klant overgaat (vanaf de totstandkoming van de overeenkomst).

 11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waaronder Brugge ressorteert bevoegd.